Regulamin kursów

§1
Postanowienia ogólne

 1. Określenia "Szkoła Nowej Ewangelizacji", "SNE", "SNE Koszalin", "Organizator" - w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznaczają Szkołę Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie. 
  SNE Koszalin jest zrzeszona w ogólnokrajowym zrzeszeniu SESA.
  SNE Koszalin prawnie i finansowo reprezentowana jest przez Fundację SMS z Nieba z siedzibą przy ul. Chrobrego 7, 75-627 Koszalin.
 2. Działalność SNE Koszalin prowadzona jest z błogosławieństwem bpa Edwarda Dajczaka.
 3. Skład ekipy prowadzącej kursy ustalany jest przez Dyrektora SNE dla każdego kursu indywidualnie.
 4. Informacje o kursach (m.in. terminy, lokalizacje, koszty, wymogi, wyżywienie, noclegi) podane są indywidualnie dla każdej edycji kursu na stronie internetowej https://kochaj.my.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją szczegółowych informacji o kursie podanych pod wskazanym adresem.

 

§2
Uczestnik kursu

 1. Uczestnikiem kursu może być dowolna osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
  1. akceptuje niniejszy Regulamin
  2. jest pełnoletnia
  3. jest dowolnego wyznania
  4. spełnia wymagania co do udziału w innych kursach; wymagania te określone są każdorazowo w informacjach o danym kursie (patrz Regulamin §1 pkt 6
   (np. Aby uczestniczyć w Kursie Jan należy mieć potwierdzony udział w Kursie Nowe Życie, Kursie Filip lub REO)
 2. O zakwalifikowaniu zgłoszenia na kurs decyduje Organizator na podstawie informacji udzielonych przez zgłaszającego. W szczególnych przypadkach Organizator może zastosować inne kryteria kwalifikacji lub jej braku.
 3. Uczestnikiem staje się osoba, która dostała pisemne (mailowe) potwierdzenie swojego uczestnictwa da danym kursie.

§3
Płatności

 1. Informacje o zasadach odpłatności kursu definiowane są dla każdego kursu osobno. Informacja ta jest umieszczana na indywidualnych stronach kursu przy formularzu zgłoszeniowym.
 2. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Decyzję podejmuje Dyrektor SNE na indywidualny wniosek zgłaszającego. Decyzja nie wymaga uzasadnienia. Dyrektor nie ma obowiązku wyrażenia zgody.

§4
Procedura zapisów na kursy

 1. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.
 2. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte telefonicznie.
 3. Po wypełnieniu formularza, Uczestnik zobowiązany jest wpłacić bezzwrotną zaliczkę, która stanowi potwierdzenie zgłoszenia oraz zadość uczynienie kosztom, które organizator ponosi w przypadku rezygnacji Uczestnika (np. zarezerwowane noclegi, wyżywienie, wydrukowane materiały dla uczestnika, itd.).
 4. Termin płatności za kurs wynosi 5 dni roboczych. Termin ten jest naliczany od dnia zgłoszenia przez formularz na stronie internetowej. W przypadku braku wpłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli zgłaszający może skontaktować się z biurem w celu ustalenia czy anulowane zgłoszenie może zostać wznowione lub jeśli jest taka możliwość to ponownie wypełnić formularz na stronie internetowej.
 5. Na karcie każdego kursu Organizator podaje tzw. termin rezygnacji z całkowitym zwrotem kosztów. Jeśli Uczestnik zrezygnuje do tego terminu to otrzyma całkowity zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji po tym terminie, opłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów jakie Organizator poniósł na rezerwacje noclegów, wyżywienia i innych zasobów związanych z planowanym udziałem danej osoby. Powody ryzgna
 6. Zwroty opłaty. Kwota opłaty za kurs pomniejszona o kwotę zaliczki może być zwrócona w przypadku rezygnacji Uczestnika pod warunkiem, że Uczestnik zgłosi Organizatorowi swoją rezygnację nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

§5
Noclegi i wyżywienie

 1. Kursy prowadzone są w dwóch trybach:
  1. z noclegami i wyżywieniem u Organizatora
  2. bez noclegów i wyżywienia u Organizatora - tzw. kursy "dochodzone"
 2. Informacja o trybie kursu, umieszczana jest każdorazowo na indywidualnej podstronie każdego kursu.
 3. W kursach z noclegami nie ma możliwości dochodzenia na kursy i nocowania poza miejscem wyznaczonym przez organizatora.
 4. Organizator nie zapewnia możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków.
 5. W kursach z noclegami:
  1. O przydziale do pokoi decyduje Organizator.
  2. Pokoje są zróżnicowane ze względu na płeć uczestników.
  3. Organizator nie gwarantuje pokoi małżeńskich. Jeśli jednak warunki w danej lokalizacji na to pozwalają to taki pokój zostanie przydzielony.

§6
Zasady uczestnictwa w Kursie

 1. Na Kursie przebywają wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora.
 2. Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich.
 3. Nie przyjmujemy osób, które mają zamiar przyjechać później lub wyjechać w trakcie trwania Kursu
 4. Należy brać udział w każdym punkcie programu.
 5. Wymagana jest punktualność Uczestników.
 6. W przypadku usunięcia Uczestnika z powodu nieprzestrzegania Regulaminu, opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Organizator dopuszcza możliwość odwołania kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora, takich jak:
  1. obostrzenia ogólnokrajowe lub regionalne
  2. niespodziewana niedyspozycyjność ekipy prowadzącej (np. choroba, wypadki)
  3. ilość uczestników niewystarczająca do prawidłowego przeprowadzenia kursu.
 8. W przypadku odwołania kursu z w.w. powodów zwrotowi podlega zarówno opłata jak i zaliczka, niezależnie od terminu odwołania.

§7
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach niekreślonych w niniejszym Regulaminie, głos decydujący ma Dyrektor SNE.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może prowadzić do:
  1. nie przyjęcia osoby na kurs
  2. usunięcia z listy uczestników w trakcie trwania kursu
  3. nieotrzymania certyfikatu ukończenia kursu

 

 

 

Kontakt

biuro@kochaj.my